Föreningen för Göteborgs Försvar

Föreningen för Göteborgs Försvar är Sveriges största förening för försvars- och säkerhetspolitiskt intresserade. Föreningen bildades redan 1912 och är fristående och politiskt obunden. Idag är vi fler än 1500 medlemmar.

Vårt syfte är att hålla den försvars- och säkerhetspolitiska debatten levande. Föreningen vill bidra till ett bredare försvarsintresse och en tydlig folkförankring av landets försvarspolitik.

Föreningen utför och stödjer olika aktiviteter som i enlighet med våra stadgar verkar för att stärka rikets försvar inom Göteborg och Västsverige. Detta sker bland annat genom ekonomiska bidrag till olika organisationer och genom egna aktiviteter.

Föreningen arrangerar och stödjer högkvalitativa föredrag och debatter med ledande representanter för regeringen, Försvarsmakten, andra myndigheter och organisationer.

Under den senaste 10-årsperioden har föreningen delat ut mer än 14 miljoner kronor i bidrag. Föreningen har regelbundet besök av försvarsministrar, överbefälhavare och andra myndighetschefer.

Läs gärna våra skrifter

Krishantering och försvar mot en bredare hotbild ur ett västsvensk perspektiv (som pdf)

Hur den maritima säkerheten i Västkusthamnarna kan höjas med små medel (som pdf)


Historik
Föreningen bildades för drygt 100 år sedan som en reaktion på den styvmoderliga behandling många medborgare ansåg att statsmakterna visade försvaret av Göteborg och Västsverige.

Några handlingskraftiga officerare tog därför initiativet att uppvakta ett antal ledande personer i staden, för att med deras stöd skapa ett lokalt försvarsengagemang hos den Göteborgska allmänheten.

Man var övertygad om att en frivillig försvarsförening kunde vara sättet att få fram de pengar som behövdes för att genomföra de nödvändiga förbättringarna.
Idén vann anhängare och den 2 december 1912 kunde ett hundratal personer välja föreningens första styrelse med landshövding Gustaf Lagerbring som ordförande. - Sedan dess har samtliga landshövdingar känt sitt ansvar och ställt sig i spetsen för föreningen och dess verksamheter.

Enligt de första stadgarna skulle föreningen, ofta genom rent praktiska åtgärder, främst stödja:

  • Landstormens och ungdomens frivilliga skytteutbildning
  • Befälsutbildning inom landstormen
  • Frivilliga mobiliserings- och fälttjänstövningar
  • Inköp av materiel för dessa verksamheter
  • Föredrag ”i fosterländsk anda”, det vill säga motsvarande dagens försvarsupplysning.

Viktigt att notera är att föreningen redan från början skulle vara politiskt helt obunden och fristående från andra organisationer. - Detta gäller även idag.

Under de bägge världskrigen och mellankrigsperioden präglades mycket av verksamheten av stöd till den frivilliga befälsutbildningen och inte minst inköp av vapen och annan utrustning, allt ifrån handeldvapen till luftvärnskanoner.

Eftersom ett av de viktigaste målen för föreningen var att skapa en stark försvarsvilja med en bred folkförankring, kom stort ekonomiskt stöd att lämnas till en mängd frivilliga försvarsorganisationer. Här kan nämnas Skytterörelsen, Hemvärnet, Lottarörelsen och olika Reservofficerssällskap.

Tiden efter andra världskriget innebar en ökad satsning på försvarsupplysning om det militärpolitiska läget i vårt eget land, vårt närområde och i Europa generellt. Inte minst belystes effekterna av de stora omvälvningarna som Berlinmurens fall samt Sovjetunionens och Warszawapaktens upplösning.
Stora insatser gjordes också för att för att förhindra eller minimera nedläggningen av militära förband i Västsverige.


Landets största frivilliga regionala försvarsförening
Idag är föreningen landets största frivilliga regionala försvarsförening med drygt 1.400 medlemmar.

Föreningens viktigaste uppgift är att fortsatt driva olika former av försvarsupplysning och att speciellt lyfta fram hur viktigt det är för hela nationen av att Västsverige måste ha kapacitet att möta olika typer av hot – militär aggression, terrorism samt miljökatastrofer.

För att nå dessa mål initierar och genomför föreningen årliga offentliga försvarsdebatter med representanter för Försvarsmaktens högsta ledning, regeringen och de politiska partierna samt berörda verk och myndigheter. Vidare ger föreningen, vid speciella tillfällen, ut försvarsrelaterade informationsskrifter samt deltar i den allmänna försvarsdebatten genom artiklar i olika media.

Årligen genomförs en till två försvarsrelaterade studieresor såväl inom som utom landet.

Föreningen har under sina drygt 100 år blivit en aktad opinionsbildare i försvarsfrågor och är representerad i Allmänna Försvarsföreningens styrelse i Stockholm.

aq_block_4

Kalendarium

Genomförda aktiviteter

Torsdag 10 juni 2021
Föreningen delar ut stipendier till universitetsstudenter

 

Vi är glada att kunna uppmuntra studenter i väst att engagera sig i studier relaterade till försvars- och säkerhetspolitiska frågor.

Föreningen har inrättat två årliga stipendium på sammanlagt 50.000 kr som delas ut i samarbete med Säkerhetsform Väst.
I en begränsad krets, på grund av rådande mötesrestriktionerna, delades stipendierna ut vid en middag på The Royal Bachelors’ Club den 10 juni.

Vi gratulerar Johan Lindqvist, Adam Åkesson och Marko Stankovic som blev mottagare av årets stipendium och önskar dem lycka till i framtiden.

bild nedan

 

Aria Nakei, Lars Tegelberg, Johan Lindqvist, Adam Åkesson, Marko Stankovic

Stipendiater 2021

Måndag 24 maj 2021
Årsmöte 2021

 

Kära medlemmar

Som ni alla är medvetna om har föreningen fått ställa in och flytta fram planerade aktiviteter under hela det gånga verksamhetsåret.

Årsmötet 2021 kommer att genomföras som ett digitalt möte (web eller telefon) den 24 maj. Tråkigt tycker vi alla men vi får förhålla oss till restriktionerna.

Tidpunkt för mötet är den 24 maj kl. 18:00.

Mötet blir kort, koncist och stadgeenligt. Dessvärre får vi även denna gång avstå från både intressanta föredrag och trevlig supé men vi hoppas snart att kunna få återgå till normala rutiner.

Mer information om hur man anmäler sig kommer att skickas till medlemmarna mail.

Dagordning för Årsmötet

1. Öppnande av årsmötet
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet
6. Fastställande att årsmötet blivit i laga ordning utlyst
7. Föredragning av årsredovisning för år 2020
8. Föredragning av revisionsberättelse för år 2020
9. Fastställande av resultat- och balansräkning för år 2020
10. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för år 2020
11. Val av styrelseledamöter
12. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för år 2021
13. Övriga ärenden
14. Avslutande av årsmötet

Bästa hälsningar,
Lars Tegelberg
Vice ordförande

Styrelsen för 2021 se nedan

Måndag 25 maj 2020
Årsmöte 2020 – Den 25 maj kl 18 via telefon

 

Det planerade årsmöte den 27 april med efterföljande föredrag om ”Kinas säkerhetspolitik” och ”Om underrättelsehotet mot Sverige”  blev som tidigare meddelat inställt. Som vi alla vet är detta en följd av COVID-19 pandemin.

Föreningen tvingas under rådande omständigheter att genomföra årsmötet som en telefonkonferens.

Tidpunkt för mötet är den 25 maj kl. 18:00.

Mötet blir kort, koncist och stadgeenligt. Dessvärre får vi denna gång avstå från både intressanta föredrag och trevlig supé men vi hoppas snart att kunna få återgå till normala rutiner.

Om du vill delta på telefonmötet ber vi dig anmäla dig via länken ”anmäl dig här” här upp till höger. Obs vi vill ha din anmälan senast den 20 maj. Den som anmält sig kommer senast den 24 maj få ett mail med telefonnummer och instruktioner för telefonmötet.

Dagordning för Årsmötet

1. Öppnande av årsmötet
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet
6. Fastställande att årsmötet blivit i laga ordning utlyst
7. Föredragning av årsredovisning för år 2019
8. Föredragning av revisionsberättelse för år 2019
9. Fastställande av resultat- och balansräkning för år 2019
10. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för år 2019
11. Val av styrelseledamöter
12. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för år 2020
13. Övriga ärenden
14. Avslutande av årsmötet

Bästa hälsningar,
Lars Tegelberg
Vice ordförande

Måndag 27 april 2020
//INSTÄLLT// Årsmöte samt föredrag om hur Kinas ambitioner påverkar världen och Sverige


2020-03-20:

Kära medlemmar
Det rådande läget gällande spridningen av COVID-19 och de rekommendationer som myndigheterna ger, har gjort att vi beslutat att ställa in detta möte. Vi kan inte bedöma hur situationen ser ut i slutet av april. Om vi ställer in med för kort varsel medför det stora kostnader för föreningen, pengar som kan komma till bättre nytta i enlighet med vårt ändamål. Vi inriktar oss på att hitta en ny tid för årsmötet i maj. 

Vi hoppas på förståelse för denna drastiska åtgärd och ber att få återkomma med besked.

Agenda:
18:00
Årsmötesförhandlingar
– Ordförande Landshövding Anders Danielsson

18:30 Föredrag med diskussion

”Hur tänker de i Peking?” – Om Kinas säkerhetspolitik
– Lars Fredén, Sveriges ambassadör i Peking 2010-2016

”Om underrättelsehotet mot Sverige”
– Stefan Kristiansson, Generalmajor, C MUST 2007-2012

20:30 Supé
Efter föredrag och diskussion serveras traditionsenligt subventionerad supé á 100 kr (kontant betalning på plats/Swish). Anmäld till supén som uteblir utan avanmälan senast dagen innan debiteras 250 kr.

Plats: Chalmers konferenscentrum Chalmersplatsen 1
Datum: 27 april 2020
Tid: 18:00

Mycket välkommen

Lars Fredén, Sveriges ambassadör Kina. Föreningn för Göteborgs Försvar Lars Tegelberg

Lars Fredén, Sveriges ambassadör i Peking 2010-2016

Generalmajor Stefan Kristiansson Föreningen för Göteborgs försvar Lars Tegelberg

Stefan Kristiansson, Generalmajor, C MUST 2007-2012

 

Måndag 23 mars 2020
/// INSTÄLLT /// Sveriges territoriella försvar – Generalmajor Stefan Sandborg

 

Kära medlemmar 

2020-03-12:
Det rådande läget gällande spridningen av COVID-19 och de rekommendationer som myndigheterna ger, har gjort att vi beslutat att ställa in detta möte. Vi inriktar oss på att hitta en ny tid för ett möte med Rikshemvärnschefen och samma tema längre fram i kalendern.
Vi hoppas på förståelse för denna drastiska åtgärd.

Lars Tegelberg
vice ordförande

 

 

Generalmajor Stefan Sandborg är sedan september 2018 chef för Hemvärnet. Hemvärnet har till uppgift att verka över hela konfliktskalan – från stöd till samhället vid svåra påfrestningar i fred till väpnad strid i krig. Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av Försvarsmaktens personal. Hemvärnsförbanden är ett krigsförband med huvuduppgift att skydda, bevaka, ytövervaka samt stödja samhället vid kris. På detta sätt bildar hemvärnsförbanden en nationell och territoriell basplatta för försvaret och skyddet av Sverige.

Om Sverige drabbas av naturkatastrofer, omfattande olyckor eller andra hot mot samhället är Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna beredda att stödja polis, räddningstjänst och andra myndigheter. Vid skogsbränder, översvämningar, pandemier eller eftersök av försvunna personer finns hemvärnsförbanden som en extra resurs. Varje år genomför Hemvärnet ett stort antal sådana insatser till stöd för samhället.

Tid: Den 23 mars kl. 18:30
Plats: Chalmers Conference Centre Chalmersplatsen, lokal Runan

Efter föredrag och diskussion serveras en supé för subvensionerat pris 100 kr.
Anmäld till supén som uteblir utan avanmälan senast dagen innan debiteras 250 kr.

Varmt välkommen!

Rikshemvärnschefen generalmajor Stefan Standborg Föreningen för Göteborgs Försvar v ordf Lars Tegelberg

Rikshemvärnschefen generalmajor Stefan Standborg

Torsdag 27 februari 2020
Försvarspolitiken – var står vi i dag? 

Kunglig Älvsborgs Kamratförening bjuder i samarbet med Föreningen för Göteborgs Försvar in till föredrag.

Förre Överbefälhavaren general Sverker Göransson

Talar om ”Försvarspolitiken – var står vi i dag?”  Genomgång av det aktuella försvarspolitiska läget inrikes och utrikes.

18:00 – 18:30 Samling på mässen.
18:30 – 19:45 Ärtmiddag med pannkakor och kaffe.
19:45 – 20:00 Förflyttning till Regementssalen.
20:00 – 21:30 Föredrag med frågestund.

Pris 125:- för ärtmiddag och 50:- för kaffe med smörgås.
Anmälan sker endast genom mail till anmalan@kamrati15.se eller telefon 0705-255777.

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN ÄR 20-02-24.
GÄST FÅR MEDBJUDAS

Busstransport till och från Göteborg anordnas inte denna gång.

 

 

Förre ÖB general Sverker Göransson

Förre ÖB general Sverker Göransson

Obs din anmälan är INTE registrerad.

Anmälan sker endast genom mail till anmalan@kamrati15.se eller telefon 0705-255777.

Måndag 4 november 2019
”Nationellt försvar – uppdrag och tillväxt” – ÖB Micael Bydén

 

Ett ökat intresse för säkerhetspolitiska och försvarspolitiska frågor var tydligt när mer än 450 deltagare lyssnade till Sveriges överbefälhavare general Micael Bydéns anförande  ”Nationellt försvar – uppdrag och tillväxt”.

Efter anförandet besvarade ÖB frågor och diskuterade med en mycket engagerad publik. Mötet avslutades med en supé i Chalmers matsal.

Tid: Måndagen den 4 november kl 18.00.
Plats: Chalmers Konferenscenter, Chalmersplatsen 1, Göteborg.

Länk till bilder från eventet (foto Leif Ronge

 

Lars Tegelberg Micael Byden Föreningen frö Göteborgs försvar
Vi behöver ett rätt dimensionerat och väl fungerade försvar
För att vi i Sverige vill kunna leva livet som vi väljer.

ÖB, general Micael Bydén, Lars Tegelberg

ÖB gäst hos Föreningen för Göteborgs Försvar
Föreningens Lars Tegelberg välkomnar general Micael Bydén,

ÖB general Micael Bydén Föreningen för Göteborgs Försvar

ÖB general Micael Bydén

Föreningen för Göteborgs Försvar Lennart Steen Lars Tegelberg ÖB Micael Bydén

Många frågor till ÖB från stort auditorium

 

 

 

Tisdag 22 oktober 2019
”Återupprättandet av totalförsvaret”

Allmänna Försvarsföreningen (Aff), Försvarsutbildarna och Kungliga Krigsvetenskapsakademin (KKrVA) genomför under 2018-2019 ett antal seminarier runt om i landet inom ramen för projektet ”Försvarsforum”.

Tid: Tisdagen 22 oktober 2019 kl. 18.30
Plats: Chalmers Konfererenscenter, Chalmersplatsen 1.

Talare:
Jan Mörtberg, överste och tidigare bl a chef för Norrbottens Regemente, institutionschef vid Försvarshögskolan och militärsakkunnig vid Försvarsdepartementet. Ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien. ”Efter Försvarsberedningen, varthän marscherar det militära försvaret?”

Bo Richard Lundgren, har haft flera chefspositioner inom civilt försvar och var tidigare chef för Institutet för Högre Totalförsvarsutbildning vid Försvarshögskolan. Ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien. ”Civilt försvar – när blir det verklighet?”

Efter seminariet serveras traditionsenlig – subventionerad – supé á 100 kr.

Anmälan görs på hemsidan www.goteborgsforsvar.se under kalendarium. Anmäld till supén som uteblir utan avanmälan senast dagen innan debiteras 250 kr.

inbjudan som PDF

Sista anmälningsdag: 15 oktober

Jan Mörtberg

Jan Mörtberg

Bo Richard Lundgren

Bo Richard Lundgren

Måndag 30 september 2019
Försvarsresa till Danmark

Föreningen arrangerar en försvarsresa till Danmark den 30 september – 2 oktober 2019

Hela resan m m beskrivs i bifogad inbjudan. se denna länk

Observera att antalet platser är begränsade, så ”först till kvarn” gäller.

Anmälan kan inte kan ske via anmälningslänken utan endast direkt till sekreterare@goteborgsforsvar.se

Välkomna!

 

Torsdag 26 september 2019
Niklas Granholm, FOI, lämnar en initierad bedömning av det säkerhetspolitiska läget

Kungl. Älvsborgs regementes Kamratförening bjuder in till möte i Borås den 26 september 2019 kl 18.00.
Niklas Granholm är forskningsledare vid FOI. han kommer att lämna en initierad bedömning av det säkerhetspolitiska läget samt behovet av förstärkningar av vårt försvar.

18.00 – 18.30 Samling på mässen
18.30 – 19.45 Ärtmiddag med pannkakor och kaffe.
19.45 – 21.30 Föredrag med frågestund

Pris 125:- för ärtmiddag och 50:- för kaffe och smörgås.
Anmälan till Leif Nilsson på mail anmalan@kamrati15.se eller telefon 0705-255777.
Senaste dag för anmälan är 23/9

Anmälan sker inte här utan endast till Leif Nilsson, Borås, i enlighet med inbjudan. Länk till inbjudan

Föreningen ordnar ingen busstransport från Göteborg vid detta tillfälle.
Välkomna!

aq_block_10

Detta stödjer vi

Föreningens ändamål har sedan grundandet 1912 varit att under samverkan med militär eller annan myndighet stärka rikets försvar inom Göteborg och västsverige. Detta ändamål tillhandahåller ramen för föreningens verksamhet.
Omvärldssituationen och hotbilden mot Sverige har dock förändrats markant sedan 1912. Hotbilden idag är mer mångfacetterad än någonsin och ställer stora krav på flexibilitet och på samverkan mellan olika myndigheter och andra aktörer.

Inte minst på det regionala och lokala planet är sådan samverkan mycket viktig. Föreningen stöjder därför aktivt verksamheter som ger möjlighet till samverkan och samövning mellan de olika aktörer som är viktiga för säkerheten i Göteborg och västsverige. Som exempel kan nämnas föreningens stöd till samverkansövningen Emerentias chefskonferens 2015, där chefer för ett stort antal myndigheter samlades för att diskutera bland annat skydd av Göteborgs hamn och Landvetter flygplats. Just skyddet av infrastrukturen i västsverige engagerar föreningen mycket. Det är en fråga av vitalt intresse för hela landet.


Vi ger regelbundet stöd till hemvärnet och till frivilliga försvarsorganisationer. Stöd utgår till projekt och konkret verksamhet. Bidrag beviljas inte för fasta kostnader såsom underhåll av lokaler m.m.

Föreningen försöker också att bidra till folkförankringen av försvaret och till en bredare försvarsupplysning. Som exempel kan här nämnas ett omfattande stöd till Aeroseums utveckling av ett upplevelsecenter dit bland annat skolklasser kan komma och få information om försvaret presenterat på ett intresseväckande sätt. Vidare stödjer vi forskning och debattskrifter som faller inom föreningens ändamål och vi försöker uppmuntra sådan verksamhet bland annat genom utdelning av stipendier för uppsatser och forskning.

aq_block_16

Ansök om stöd

Föreningen stödjer verksamheter och aktiviteter som främjar vårt ändamål och syfte.

Ansökan om bidrag skickas till:
Föreningen för Göteborgs försvar
Heleneviksvägen 12
431 36 Mölndal

Alternativt via e-post till: Sekreterare

  • Ansökan skall tydlig beskriva vad bidraget ska användas till.
  • Vi önskar få in ansökningar senast den 31/3 årligen.
  • Vi önskar även att en budget bifogas där aktivitetens totala finansiering framgår.
  • För föreningar och organisationer önskar vi ta del av aktuell årsredovisning samt en budget för verksamheten.
aq_block_22

Vad vi bidragit till

Föreningen har genom sin 100-åriga historia stött många olika typer av verksamhet.

De senast decenniet har stödet riktats främst åt att hjälpa frivilligorganisationerna att kunna bedriva sin utbildningsverksamhet och försvarsinformation.
Det kan vara hjälp med kostnader i samband med inbjudna föreläsare, lokaler eller annat för att en aktivitet skall bli av . Vi har även bidragit till kostnader i samband med navigationsövningar och andra mera praktiska arrangemang.

Vi stödjer idag exempelvis Hemvärnet på olika sätt. Vi har lämnat stöd till samverkansövningar mellan myndigheter och vi har även stöttat den pedagogiska verksamheten på Areoseum, där skolan bedriver utbildning i en mycket spännande miljö för skolungdomar om säkerhetspolitik, om historia, försvar och flyg.

aq_block_28

Bli medlem

Genom att bli medlem i Föreningen stödjer du vårt syfte och du får möjlighet att delta i våra olika arrangemang.

Medlemskap löses enklast genom att sätta in 200 kr på föreningens bankgironummer 5703-5263.

Ange också namn, adress och e-postadress.

Medlemsavgiften är en engångsavgift och inte årligt återkommande.

aq_block_34

Organisation och kontakt

Föreningen leds av en styrelse som välj på årsmötet. Ordförandeskapet har sedan föreningens stiftande 1912 innehafts av den sittande landshövdingen.
Operativt leds föreningen av ett arbetsutskott som fungerar som verkställande utskott. Kontaktuppgifter till föreningen finns nedan.
(För att se ledamöter i arbetsutskottet tryck på + nere till höger)

Styrelse

ordförande 
Anders Danielsson, Landshövding
v. ordförande 
Lars Tegelberg, Direktör
   
sekreterare 
Leif Flatow, Direktör
skattmästare 
Peter Kullberg, fd. Bankdirektör

Hela styrelsen (som pdf)


Arbetsutskott

ordförande 
Lars Tegelberg
Mobil: 0703-77 99 44
E-post: Lars Tegelberg
sekreterare 
Leif Flatow
Mobil: 0706-20 92 04
E-post: Leif Flatow
   
skattmästare 
Peter Kullberg
ledamot 
Per-Olof Bentley
   
ledamot 
John Malkki
ledamot 
Christer Nedström
   
ledamot 
Aria Nakei
ledamot 
Jonas Wimmerstedt

Stadgar (pdf)