Föreningen för Göteborgs Försvar

Föreningen för Göteborgs Försvar är Sveriges största förening för försvars- och säkerhetspolitiskt intresserade. Föreningen bildades redan 1912 och är fristående och politiskt obunden.
Idag är vi fler än 1 400 medlemmar.

Vårt syfte är att hålla den försvars- och säkerhetspolitiska debatten levande. Föreningen vill bidra till ett bredare försvarsintresse och en tydlig folkförankring av landets försvarspolitik.

Föreningen utför och stödjer olika aktiviteter som i enlighet med våra stadgar verkar för att stärka rikets försvar inom Göteborg och Västsverige.
Detta sker bland annat genom ekonomiska bidrag till olika organisationer och genom egna aktiviteter.
Föreningen arrangerar och stödjer högkvalitativa föredrag och debatter med ledande representanter för regeringen, Försvarsmakten, andra myndigheter och organisationer.

Under den senaste 10-årsperioden har föreningen delat ut mer än 14 miljoner kronor i bidrag. Föreningen har regelbundet besök av försvarsministrar, överbefälhavare och andra myndighetschefer.

Läs gärna våra skrifter

Krishantering och försvar mot en bredare hotbild ur ett västsvensk perspektiv (som pdf)

Hur den maritima säkerheten i Västkusthamnarna kan höjas med små medel (som pdf)


Historik
Föreningen bildades för drygt 100 år sedan som en reaktion på den styvmoderliga behandling många medborgare ansåg att statsmakterna visade försvaret av Göteborg och Västsverige.

Några handlingskraftiga officerare tog därför initiativet att uppvakta ett antal ledande personer i staden, för att med deras stöd skapa ett lokalt försvarsengagemang hos den Göteborgska allmänheten.

Man var övertygad om att en frivillig försvarsförening kunde vara sättet att få fram de pengar som behövdes för att genomföra de nödvändiga förbättringarna.
Idén vann anhängare och den 2 december 1912 kunde ett hundratal personer välja föreningens första styrelse med landshövding Gustaf Lagerbring som ordförande. - Sedan dess har samtliga landshövdingar känt sitt ansvar och ställt sig i spetsen för föreningen och dess verksamheter.

Enligt de första stadgarna skulle föreningen, ofta genom rent praktiska åtgärder, främst stödja:

 • Landstormens och ungdomens frivilliga skytteutbildning
 • Befälsutbildning inom landstormen
 • Frivilliga mobiliserings- och fälttjänstövningar
 • Inköp av materiel för dessa verksamheter
 • Föredrag ”i fosterländsk anda”, det vill säga motsvarande dagens försvarsupplysning.

Viktigt att notera är att föreningen redan från början skulle vara politiskt helt obunden och fristående från andra organisationer. - Detta gäller även idag.

Under de bägge världskrigen och mellankrigsperioden präglades mycket av verksamheten av stöd till den frivilliga befälsutbildningen och inte minst inköp av vapen och annan utrustning, allt ifrån handeldvapen till luftvärnskanoner.

Eftersom ett av de viktigaste målen för föreningen var att skapa en stark försvarsvilja med en bred folkförankring, kom stort ekonomiskt stöd att lämnas till en mängd frivilliga försvarsorganisationer. Här kan nämnas Skytterörelsen, Hemvärnet, Lottarörelsen och olika Reservofficerssällskap.

Tiden efter andra världskriget innebar en ökad satsning på försvarsupplysning om det militärpolitiska läget i vårt eget land, vårt närområde och i Europa generellt. Inte minst belystes effekterna av de stora omvälvningarna som Berlinmurens fall samt Sovjetunionens och Warszawapaktens upplösning.
Stora insatser gjordes också för att för att förhindra eller minimera nedläggningen av militära förband i Västsverige.


Landets största frivilliga regionala försvarsförening
Idag är föreningen landets största frivilliga regionala försvarsförening med drygt 1.250 medlemmar.

Föreningens viktigaste uppgift är att fortsatt driva olika former av försvarsupplysning och att speciellt lyfta fram hur viktigt det är för hela nationen av att Västsverige måste ha kapacitet att möta olika typer av hot – militär aggression, terrorism samt miljökatastrofer.

För att nå dessa mål initierar och genomför föreningen årliga offentliga försvarsdebatter med representanter för Försvarsmaktens högsta ledning, regeringen och de politiska partierna samt berörda verk och myndigheter. Vidare ger föreningen, vid speciella tillfällen, ut försvarsrelaterade informationsskrifter samt deltar i den allmänna försvarsdebatten genom artiklar i olika media.

Årligen genomförs en till två försvarsrelaterade studieresor såväl inom som utom landet.

Föreningen har under sina drygt 100 år blivit en aktad opinionsbildare i försvarsfrågor och är representerad i Allmänna Försvarsföreningens styrelse i Stockholm.

aq_block_4

Kalendarium

Kommande aktiviteter

Torsdag 25 januari
Civil beredskap i Västra Sverige

Leif Isberg, är ansvarig för den civila beredskapsplaneringen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Han kommer att tala kring återuppbyggnaden av det civila totalförsvaret

Välkommen till Borås torsdagen den 25 januari kl 18.00.

Anmälan om deltagande görs till Leif Nilsson, Borås, anmalan@kamrati15.se.

Föreningen för Göteborgs försvar ordnar busstransport från Göteborg och tillbaka.
Samlig vid Universeum kl 17.00. Bussen avgår kl 17.15 och tillbaka direkt efter föredraget.

Anmälan om bussresa görs till sekreterare@goteborgsforsvar.se .

(Telefon vid ev försening till bussen: 0706209204.)

 I 15 Kamratförenings inbjudan i PDF format 

 

 

Leif Isberg

Leif Isberg

Tisdag 10 april
Årsmöte 2018

 

18:00 Årsmötesförhandlingar

18:30 Dr Mike Winnerstig från FOI talar kring ämnet  “Östersjöområdet – en ny geopolitisk brännpunkt”.

Det blir en informativ föredragning om säkerhetssituationen i vår närområde men även om NATO och USA.
Efter föredraget finns det tid för frågor och diskussion.

Mike Winnerstig är fil dr i statsvetenskap, ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademien och medförfattare till FOI rapporten Strategisk utblick 7″.

Efter mötet serveras en enkel supé enligt tidigare ordning.

Plats: Chalmers konferenscentrum.

Mike Winnerstig

Genomförda aktiviteter

Fredag 1 december 2017
FOI – Strategisk utblick – Närområdet och nationell säkerhet

Som en service till våra medlemmar delar vi denna FOI rapport. Det är alltså inget möte utan bara information här.

För att återspegla omvärldsläget har årets Strategisk utblick temat Närområdet och nationell säkerhet. Artiklarna reflekterar på olika sätt de säkerhetsutmaningar Sverige kommer att ställas inför under de närmaste åren. Utblickens inledande artikel lyfter fram de utmaningar som Sverige möter i omställningen till att fokusera på nationell säkerhet, inte minst vad gäller resurstilldelning och förhållningssätt.

Artikeln följs av en försvarsekonomisk analys som pekar på ett högt, omedvetet, politiskt risktagande i försvars- och säkerhetspolitiken. Den geostrategiska kontexten behandlas i två säkerhetspolitiska analyser. Den första berör Östersjöområdet, som är av särskild geostrategisk betydelse i interaktionen mellan Ryssland och Nato. Den andra beskriver förutsättningarna för samarbete mellan Sverige och Tyskland, den mest betydande Natomedlemmen i Östersjöområdet.

Torsdag 30 november 2017
Flygvapents inriktning i stort

 

OBS! TYVÄRR REDAN FULLTECKNAT

I15 Kamratförening inbjuder i samarbete med Föreningen för Göteborgs Försvar till föredrag av Chefen för Skaraborgs Flygflottilj Överste Lars Helmrich. JAS-systemets utveckling m m.

Borås torsdagen den 30 november kl 18.00.

PROGRAM
Kl 1800 – 1830 Samling på mässen I 15. OBS 4;e vån.
Kl 1830 – 2000 Föredrag och frågestund
Kl 2000 – 2130 Ärtmiddag.
Kl 2130 – 2400 Fortsatt samkväm.

Observera att anmälan till mötet skall ske till Leif Nilsson anmalan@kamrati15.se eller telefon 0705-255777.

Sista anmälningsdag är måndag 27/11.

Priser: Ärtsoppa, pannkakor, måltidsdryck och kaffe 100:- , Kaffe och smörgås 50:-
GÄST FÅR MEDBJUDAS !
VÄLKOMMNA/Strelsen för I 15 Kamratförening.

Föreningen För Göteborgs Försvar anordnar busstransport från Göteborg och tillbaka. Samling vid Universeum (korsvägen)  kl 17:00.
Anmälan om bussresa görs till sekreterare@goteborgsforsvar.se Bussen avgår kl 17.15 och tillbaka direkt efter måltiden.

(Telefon till bussen 0706209204.)

Länk till inbjudan

Lars Helmrich C F 7

Lars Helmrich C F 7

 

 

Måndag 23 oktober 2017
Generalmajor Roland Ekenberg; Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna – det territoriella försvaret

 

Måndagen den 23 oktober besöktes föreningen av Rikshemvärnschefen generalmajor Roland Ekenberg som berättade om Hemvärnets utökade uppgifter, dess förmågor idag och i framtiden. Drygt 300 personer kom för att lyssna till och delta i diskussionen.  Efter föredraget fortsatte diskussionerna vid supén i Chalmers matsal.

Hemvärnet har till uppgift att verka över hela konfliktskalan – från stöd till samhället vid svåra påfrestningar i fred till väpnad strid i krig. Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av Försvarsmaktens personal. Hemvärnsförbanden är ett krigsförband med huvuduppgifterna skydda, bevaka, och ytövervaka samt skall även stödja samhället vid kris. På detta sätt bildar hemvärnsförbanden en nationell, territoriell basplatta för försvaret och skyddet av Sverige.

För mer information se nedan samt länkt till hemvärnet

 

 

Roland Ekenberg har varit rikshemvärnschef sedan den 1 juli 2005. Han inledde sin militära bana som pluton- och kompanichef vid Smålands artilleriregemente A 6. Han har också bland annat tjänstgjort i två FN-bataljoner på Cypern, verkat i olika befattningar i centrala staber samt varit Försvarshögskolans vicerektor.
Vid en ceremoni vid Hemvärnets Stridsskola i Vällinge den 31 maj 2017 befordrade  ÖB Micael Bydén rikshemvärnschefen Roland Ekenberg till generalmajor.

generalmajor Roland Ekenberg

Rikshemvärnschefen, generalmajor Roland Ekenberg.

DSC01005

Hemvärnet och de nationella skyddstyrkorna

Hemvärnet och de nationella skyddstyrkorna

Några power point bilder 

Lördag 7 oktober 2017
Regementsmarschen I 15
I 15 Kamratförening inbjuder till Regementsmarchen 
till minne av Kungl Älvsborgs Regementes marsch från Fristad Hed till Garnisonsstaden Borås 1914
Lördag 7/10 2017
Anmälan senast 5 okt. endast till larsbarry.rehn@gmail.com
eller 033-41 49 43, 070-557 71 07
Tryck på “+ läs mer ” för att komma till länken för hela inbjudan
Tisdag 26 september 2017
Nästa generations Ryska krigsföring

I 15 Kamratförening i samarbete med Föreningen för Göteborgs Försvar

Föredrag av Övlt Jörgen Elving, expert på rysk organisation, taktik och utrustning.

Jörgen Elving kommer att tala om nästa generations Ryska krigsföring. Föredraget inriktas på hur ett Ryskt angrepp på Göteborg skulle kunna se ut och genomföras.

PROGRAM
Tisdagen 26/9 2017
Kl 18.00 – 18.30 Samling på mässen I 15
Kl 18.30 – 20.00 Ärtmiddag
Kl 20.00 – 21.30 Föredrag och frågestund
Kl 21.30 – 24.00 Fortsatt samkväm

Obs anmälav endast via Leif Nilsson, anmalan@kamrati15.se
eller telefon 0705-255777.
Observera att vi har max 65 platser i vår nya föreläsningssal. Först till kvarn gäller.
Sista anmälningsdag är fredag 22/9

Priser: Ärtsoppa, pannkakor, måltidsdryck och kaffe 100:- Kaffe och smörgås 50:-
GÄSTER FÅR MEDBJUDAS ! VÄLKOMNA ! //Styrelsen 15 Kamratförening

Föreningen ordnar busstransport från Göteborg och tillbaka. Samling från 17.00 vid Universeum. Anmälan om bussresa görs till sekreterare@goteborgsforsvar.se. Bussen avgår 17.15 och tillbaka direkt efter föredraget. (Telefon till bussen 0706209204.)

 

Jörgen Elving

Torsdag 31 augusti 2017
Förändringar i säkerhetspolitiken efter President Trumps tillträde!

Föredrag av Johan Wiktorin, sekreterare i Kungliga Krigsvetenskapsakademien och en välkänd föredragshållare och debattör av försvarsfrågor.

Johan kommer att tala om säkerhetspolitiken och hur den har förändrats efter President Trumps tillträde.

 • Vilka påverkansoperationer kan riktas mot Sverige ?
 • Vad vet vi om sådana operationer i övriga världen ?
 • Påverkansoperationer pågår och kan riktas mot oss!

Få en genomgång av detta ämne av en av Sveriges mest kunniga personer.

PROGRAM
Torsdag 31 augusti 2017.

Kl 1800 – 1830 Samling på mässen I 15.
Kl 1830 – 2000 Ärtmiddag.
Kl 2000 – 2130 Föredrag och frågestund.
Kl 2130 – 2400 Fortsatt samkväm.

Anmälan till Leif Nilsson, anmalan@kamrati15.se (Obs ny mailadress!) eller telefon 0705-255777. Sista anmälningsdag är måndag 28/8.
Priser: Ärtsoppa, pannkakor, måltidsdryck och kaffe 100:-. Kaffe och smörgås 50:-

GÄSTER FÅR MEDBJUDAS.  VÄLKOMNA/Styrelsen I 15 Kamratförening.

Föreningen för Göteborgs Försvar anordnar busstransport Göteborg Borås ToR. Samling vid Universeum, Korsvägen, kl 17:00. Bussen avgår kl 17:15 och åker tillbaka direkt efter föredraget.

inbjudan som PDF

Torsdag 10 augusti 2017
Information om Försvarsmaktsövning Aurora 17

mer än 200 personer kom till informationsmöte kring Sveriges största försvarsmaktsövning på 20 år – Aurora 17.

Torsdagen den 10 augusti kl 16:00-18:00 gästade övningsledaren för Aurora 17 generalmajor Bengt Andersson Föreningen och informerade om övningens syfte, planering och genomförande. Inte minst Sveriges förmåga att ta emot hjälp utifrån om det skulle behövas. På plats finns även överste Peter Adolfsson som berättade om momentet värdlandsstöd och hur övningen kommer att märkas i Göteborg.

Plats: SAS Radisson Blu, Södra Hamngatan 59.

Samling fr 16:00 föredraget börjar kl 16:30

 

FullSizeRender (10) FullSizeRender (6)

Lars Tegelberg Genmj Bengt Andersson

Lars Tegelberg
Genmj Bengt Andersson

Den 11 september startar Aurora 17 (vecka 37-39). Det är den första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga stridskrafter och fler än 19 000 män och kvinnor, varav en fjärdedel från Hemvärnet, kommer att delta. Ett 40-tal myndigheter deltar och förband från Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Litauen, Norge och USA.

Övningen kommer att genomföras i luften, på marken och till sjöss. Förband i hela Sverige kommer att beröras men de största övningsområdena kommer att vara i Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg. För att stärka det nationella försvaret och öva förmågan att möta ett angrepp mot Sverige kommer deltagande förband att ta sig fram och öva i områden som ligger utanför Försvarsmaktens egna övnings- och skjutfält

http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ovningar/aurora-17/

Övningsledare för Aurora 17 är generalmajor Bengt Andersson. Han har tidigare bland annat varit chef för Amfibiebrigaden och operation commander och chef för en multinationell stab, i Nordic Battlegroup.
Övningsledare för värdlandsstöd-momentet i Göteborg under Aurora 17 är överste Peter Adolfsson, chef för Försvarsmedicincentrum och Göteborgs garnison.

Öv Peter Adolfsson och Genmj Bengt Andersson

Öv Peter Adolfsson och Genmj Bengt Andersson

Tisdag 4 april 2017
Årsmöte 2017

 

Årsmötesförhandlingar leddes av ordföranden förre Landshövding Lars Bäckström

Hedersgäst och föredragshållare var
Sverigens förre Överbefälhavare Sverker Göranson
Som för nästa 400 åhörare berättade om ”Några speciella händelser under min tid som ÖB och var står vi nu”.

Se bilder från mötet nedan

Årsmöte 4 apr 2017 (3)

 

f ÖB Sverker Göransson

f ÖB Sverker Göranson

AU-ordf Lars Tegelberg, förre ÖB Sverker Göranson, Ordförande, förre landshövding, Lars Bäckström

AU-ordf Lars Tegelberg, förre ÖB Sverker Göranson, Ordförande, förre landshövding, Lars Bäckström

 

aq_block_10

Detta stödjer vi

Föreningens ändamål har sedan grundandet 1912 varit att under samverkan med militär eller annan myndighet stärka rikets försvar inom Göteborg och västsverige. Detta ändamål tillhandahåller ramen för föreningens verksamhet.
Omvärldssituationen och hotbilden mot Sverige har dock förändrats markant sedan 1912. Hotbilden idag är mer mångfacetterad än någonsin och ställer stora krav på flexibilitet och på samverkan mellan olika myndigheter och andra aktörer.

Inte minst på det regionala och lokala planet är sådan samverkan mycket viktig. Föreningen stöjder därför aktivt verksamheter som ger möjlighet till samverkan och samövning mellan de olika aktörer som är viktiga för säkerheten i Göteborg och västsverige. Som exempel kan nämnas föreningens stöd till samverkansövningen Emerentias chefskonferens 2015, där chefer för ett stort antal myndigheter samlades för att diskutera bland annat skydd av Göteborgs hamn och Landvetter flygplats. Just skyddet av infrastrukturen i västsverige engagerar föreningen mycket. Det är en fråga av vitalt intresse för hela landet.


Vi ger regelbundet stöd till hemvärnet och till frivilliga försvarsorganisationer. Stöd utgår till projekt och konkret verksamhet. Bidrag beviljas inte för fasta kostnader såsom underhåll av lokaler m.m.

Föreningen försöker också att bidra till folkförankringen av försvaret och till en bredare försvarsupplysning. Som exempel kan här nämnas ett omfattande stöd till Aeroseums utveckling av ett upplevelsecenter dit bland annat skolklasser kan komma och få information om försvaret presenterat på ett intresseväckande sätt. Vidare stödjer vi forskning och debattskrifter som faller inom föreningens ändamål och vi försöker uppmuntra sådan verksamhet bland annat genom utdelning av stipendier för uppsatser och forskning.

aq_block_16

Ansök om stöd

Föreningen stödjer verksamheter och aktiviteter som främjar vårt ändamål och syfte.

Ansökan om bidrag skickas till:
Föreningen för Göteborgs försvar
Heleneviksvägen 12
431 36 Mölndal

Alternativt via e-post till: Sekreterare

 • Ansökan skall tydlig beskriva vad bidraget ska användas till.
 • Vi önskar även att en budget bifogas där aktivitetens totala finansiering framgår.
 • För föreningar och organisationer önskar vi ta del av aktuell årsredovisning samt en budget för verksamheten.
aq_block_22

Vad vi bidragit till

Föreningen har genom sin 100-åriga historia stött många olika typer av verksamhet.

De senast decenniet har stödet riktats främst åt att hjälpa frivilligorganisationerna att kunna bedriva sin utbildningsverksamhet och försvarsinformation.
Det kan vara hjälp med kostnader i samband med inbjudna föreläsare, lokaler eller annat för att en aktivitet skall bli av . Vi har även bidragit till kostnader i samband med navigationsövningar och andra mera praktiska arrangemang.

Vi stödjer idag exempelvis Hemvärnet på olika sätt. Vi har lämnat stöd till samverkansövningar mellan myndigheter och vi har även stöttat den pedagogiska verksamheten på Areoseum, där skolan bedriver utbildning i en mycket spännande miljö för skolungdomar om säkerhetspolitik, om historia, försvar och flyg.

aq_block_28

Bli medlem

Genom att bli medlem i Föreningen stödjer du vårt syfte och du får möjlighet att delta i våra olika arrangemang.

Medlemskap löses enklast genom att sätta in 200 kr på föreningens bankgironummer 5703-5263.

Ange också namn, adress och e-postadress.

Medlemsavgiften är en engångsavgift och inte årligt återkommande.

aq_block_39

Organisation och kontakt

Föreningen leds av en styrelse som välj på årsmötet. Ordförandeskapet har sedan föreningens stiftande 1912 innehafts av den sittande landshövdingen.
Operativt leds föreningen av ett arbetsutskott som fungerar som verkställande utskott. Kontaktuppgifter till föreningen finns nedan.
(För att se ledamöter i arbetsutskottet tryck på + nere till höger)

Styrelse

ordförande 
Lars Bäckström, Landshövding
v. ordförande 
Lars Tegelberg, Direktör
   
sekreterare 
Leif Flatow, Direktör
skattmästare 
Peter Kullberg, Bankdirektör


Hela styrelsen (som pdf)Arbetsutskott

ordförande 
Lars Tegelberg
Mobil: 0703-77 99 44
E-post: Lars Tegelberg
sekreterare 
Leif Flatow
Mobil: 0706-20 92 04
E-post: Leif Flatow
   
skattmästare 
Peter Kullberg
ledamot 
Per-Olof Bentley
   
ledamot 
John Malkki
ledamot 
Christer Nedström
   
ledamot 
Leif Ronge
ledamot 
Jonas Wimmerstedt


Stadgar (pdf)