Föreningen för Göteborgs Försvar

Föreningen för Göteborgs Försvar är Sveriges största förening för försvars- och säkerhetspolitiskt intresserade. Föreningen bildades redan 1912 och är fristående och politiskt obunden.
Idag är vi fler än 1 400 medlemmar.

Vårt syfte är att hålla den försvars- och säkerhetspolitiska debatten levande. Föreningen vill bidra till ett bredare försvarsintresse och en tydlig folkförankring av landets försvarspolitik.

Föreningen utför och stödjer olika aktiviteter som i enlighet med våra stadgar verkar för att stärka rikets försvar inom Göteborg och Västsverige.
Detta sker bland annat genom ekonomiska bidrag till olika organisationer och genom egna aktiviteter.
Föreningen arrangerar och stödjer högkvalitativa föredrag och debatter med ledande representanter för regeringen, Försvarsmakten, andra myndigheter och organisationer.

Under den senaste 10-årsperioden har föreningen delat ut mer än 14 miljoner kronor i bidrag. Föreningen har regelbundet besök av försvarsministrar, överbefälhavare och andra myndighetschefer.

Läs gärna våra skrifter

Krishantering och försvar mot en bredare hotbild ur ett västsvensk perspektiv (som pdf)

Hur den maritima säkerheten i Västkusthamnarna kan höjas med små medel (som pdf)


Historik
Föreningen bildades för drygt 100 år sedan som en reaktion på den styvmoderliga behandling många medborgare ansåg att statsmakterna visade försvaret av Göteborg och Västsverige.

Några handlingskraftiga officerare tog därför initiativet att uppvakta ett antal ledande personer i staden, för att med deras stöd skapa ett lokalt försvarsengagemang hos den Göteborgska allmänheten.

Man var övertygad om att en frivillig försvarsförening kunde vara sättet att få fram de pengar som behövdes för att genomföra de nödvändiga förbättringarna.
Idén vann anhängare och den 2 december 1912 kunde ett hundratal personer välja föreningens första styrelse med landshövding Gustaf Lagerbring som ordförande. - Sedan dess har samtliga landshövdingar känt sitt ansvar och ställt sig i spetsen för föreningen och dess verksamheter.

Enligt de första stadgarna skulle föreningen, ofta genom rent praktiska åtgärder, främst stödja:

  • Landstormens och ungdomens frivilliga skytteutbildning
  • Befälsutbildning inom landstormen
  • Frivilliga mobiliserings- och fälttjänstövningar
  • Inköp av materiel för dessa verksamheter
  • Föredrag ”i fosterländsk anda”, det vill säga motsvarande dagens försvarsupplysning.

Viktigt att notera är att föreningen redan från början skulle vara politiskt helt obunden och fristående från andra organisationer. - Detta gäller även idag.

Under de bägge världskrigen och mellankrigsperioden präglades mycket av verksamheten av stöd till den frivilliga befälsutbildningen och inte minst inköp av vapen och annan utrustning, allt ifrån handeldvapen till luftvärnskanoner.

Eftersom ett av de viktigaste målen för föreningen var att skapa en stark försvarsvilja med en bred folkförankring, kom stort ekonomiskt stöd att lämnas till en mängd frivilliga försvarsorganisationer. Här kan nämnas Skytterörelsen, Hemvärnet, Lottarörelsen och olika Reservofficerssällskap.

Tiden efter andra världskriget innebar en ökad satsning på försvarsupplysning om det militärpolitiska läget i vårt eget land, vårt närområde och i Europa generellt. Inte minst belystes effekterna av de stora omvälvningarna som Berlinmurens fall samt Sovjetunionens och Warszawapaktens upplösning.
Stora insatser gjordes också för att för att förhindra eller minimera nedläggningen av militära förband i Västsverige.


Landets största frivilliga regionala försvarsförening
Idag är föreningen landets största frivilliga regionala försvarsförening med drygt 1.400 medlemmar.

Föreningens viktigaste uppgift är att fortsatt driva olika former av försvarsupplysning och att speciellt lyfta fram hur viktigt det är för hela nationen av att Västsverige måste ha kapacitet att möta olika typer av hot – militär aggression, terrorism samt miljökatastrofer.

För att nå dessa mål initierar och genomför föreningen årliga offentliga försvarsdebatter med representanter för Försvarsmaktens högsta ledning, regeringen och de politiska partierna samt berörda verk och myndigheter. Vidare ger föreningen, vid speciella tillfällen, ut försvarsrelaterade informationsskrifter samt deltar i den allmänna försvarsdebatten genom artiklar i olika media.

Årligen genomförs en till två försvarsrelaterade studieresor såväl inom som utom landet.

Föreningen har under sina drygt 100 år blivit en aktad opinionsbildare i försvarsfrågor och är representerad i Allmänna Försvarsföreningens styrelse i Stockholm.

aq_block_4

Kalendarium

Kommande aktiviteter

Måndag 15 oktober
Svensk Säkerhetspolitik ”Omvärlden och svenskt civilt försvar”

 

Allmänna Försvarsföreningen (Aff), Försvarsutbildarna och Kungliga Krigsvetenskapsakademin (KKrVA) genomför under 2018-2019 ett antal seminarier runt om i landet inom ramen för projektet ”Försvarsforum”.

Måndagen 15 oktober 2018 kl. 19.00, Chalmers Konfererenscenter, Chalmersplatsen 1

Talare:

Jan Mörtberg, överste och tidigare bl a chef för Norrbottens Regemente och institutionschef vid Försvarshögskolan. Ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

Lars Nylén, lång karriär inom polisen och bl a chef för Rikskriminalen och generaldirektör för Kriminalvårdsstyrelsen. Ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

Björn Körlof, tidigare riksdagsledamot, generaldirektör för Psykologiskt Försvar respektove Pliktverket. Ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

Efter seminariet serveras traditionsenlig – subventionerad – supé á 100 kr.

Anmäld till supén som uteblir utan avanmälan senast dagen innan debiteras 250 kr.

Välkommen!

Genomförda aktiviteter

Tisdag 28 augusti 2018
Asymmetriska hot och påverkansoperationer

Påverkansoperationer? Sabotage mot den IT-infrastrukur vi blir allt mer beroende av ? Hur vanligt förekommande är det? Hur skyddar vi oss?

Föredrag och diskussion med Dr Lars Nicander, chef på Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) vid Försvarshögskolan

Hur ser vårt försvar ut mot nya typer av hot och hur bör det stärkas framöver? Samhällsförändringarna har de senaste 20 åren varit omfattande. Stora delar av viktiga tidigare statliga samhällsfunktioner som el, tele och transporter sker i dag i privat regi. Vi har så små försörjningslager som möjlig,t baserat på rent affärsmässiga grunder, särskilt beträffande livsmedel. Det är inte många dagar en livsmedelsaffär klarar sig utan tillförsel.
Mycket har blivt betydligt bättre, smidigare och snabbare men hur hanterar vi sårbarheten?

Vi har en snabbhetskultur inom medierna som kan leda till bristande källkritik, liksom att den omfattande interaktionen på sociala medier kan gynna desinformation och falsk ryktesspridning.

Välkommen till en spännade kväll Den 28 augusti kl 18:00, Chalmers konferenscentrum.

Som tidigare möten avslutar vi med en enklare supé

 

 

Lars Nicander

Lars Nicander

Måndag 14 maj 2018
Besök hos Skaraborgs Flygflottilj F 7 i Såtenäs

 

//TYVÄRR FULLTECKNAT//

Besöket kommer att ge en god inblick i dagens flygvapen.
I Gripencentrum får vi en föreläsning om Flygvapnet, F 7 samt Gripens prestanda och teknikutveckling. I Gripenhangaren presenteras planen och dess beväpning m. m. Vidare besöker vi Herculeshangaren och får en presentation om Hercules och dess uppdrag över hela världen.

Lunch intas i Flottiljrestaurangen.

Avresa från Universeum kl 07:30. Åter c:a 17:00.
Kostnad: 300 kr (buss och lunch). Insätts på konto 6690 137 273 878 (Handelsbanken).

Anmälan via e-post till sekreterare@goteborgsforsvar.se med uppgivande av namn och personnummer.
(Av administrativa skäl krävs svenskt medbargarskap.)

Antalet platser är begränsat, så ”först till kvarn” gäller.

Tisdag 10 april 2018
Årsmöte 2018

Länk till bilder från mötet

18:00 Årsmötesförhandlingar

18:30 Dr Mike Winnerstig från FOI talar kring ämnet  ”Östersjöområdet – en ny geopolitisk brännpunkt”.

Det blir en informativ föredragning om säkerhetssituationen i vår närområde men även om NATO och USA.
Efter föredraget finns det tid för frågor och diskussion.

Mike Winnerstig är fil dr i statsvetenskap, ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademien och medförfattare till FOI rapporten Strategisk utblick 7″.

Efter mötet serveras en enkel supé enligt tidigare ordning.

 

Plats: Chalmers konferenscentrum.

Mike Winnerstig

Onsdag 21 mars 2018
”En Marin för Sverige”

Kungl Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde

Örlogsmannasällskapet har inbjudit Föreningen för Göteborgs försvars medlemmar att delta i Akademiens sammanträde enligt bifogad inbjudan.

Tid: Onsdagen den 21 mars 2018 kl 17:30
Pltas: Ombord i s/s Marieholm vid Marina centret vid Operan.

I programmet ingår bl. a. ett anförande av sekreteraren i akademien, kommendör Bo Rask om ”En Marin för Sverige”
Ni som missade detta intressanta föredrag i Borås den 1/3, får nu en chans till. Akademien har gjort en genomgång över de fartyg, som marinen består av idag, dess kapacitet och ålder och vad som, enligt akademien, bör göras inom överskådlig tid. Mycket intressant och delvis ”skrämmande”.

Anmälan göras till ordinarie ledamoten Sten Göthberg via mejl: stengothberg@outlook.com
eller via mobiltelefon på nummer 0709-839850

KÖMS-ordinarie-sammanträde-i-Göteborg-2018-03-21.pdf

 

Måndag 12 mars 2018
Samtal om Sveriges försvar

Hur går tankarna kring utformningen av vårt framtida försvar? Var står partierna?

Välkommen att lyssna till Hans Wallmark(M) ledamot av Försvarsutskottet och Kenneth G. Forslund (S) ordförande i Utrikesutskottet diskutera och debattera kring Sveriges utrikes- och försvarspolitik.

Efter inledande estradsamtal kommer det att finnas utrymme för diskussion och frågor.

Chalmers konferenscentrum 12 mars kl 18:30

Välkommen!

PS Såg du på detta för sent? Efter sista dag för anmälan passerat går det bra att komma till mötet dock utan middag. Det är sällan det är helt fullt i salen. Välkommen!

Kenneth G Forslund (S) , Hans Wallmark (M) Lars Tegelberg ordf AU

Kenneth G Forslund (S) , Hans Wallmark (M)
Lars Tegelberg ordf AU

Kenneth G. Forslund (S) Hans Wallmark (M)

Kenneth G. Forslund (S) Hans Wallmark (M)

Kenneth G Forslund Hans Wallmark

Torsdag 1 mars 2018
”En Marin för Sverige!”

I samarrangemang med I 15 kamratförening inbjuder vi till föredrag av
Kommendör Bo Rask, sekreterare i Kungl. Örlogsmannasällskapet
som kommer att tala om Örlogsmannasällskapets syn på marinens utveckling.

Borås torsdagen den 1 mars kl 18.00.

Kl 18:00 – 18:30 Samling på mässen I 15
Kl 18:30 – 20:00 Ärtmiddag.
Kl 20:00 – 21:30 Föredrag och frågestund.
Kl 21:30 – 24:00 Fortsatt samkväm

Anmälan till mötet skall ske till Leif Nilsson via anmalan@kamrati15.se

Föreningen för Göteborgs Försvar ordnar busstransport från Göteborg och tillbaka. Samling vid Universeum kl 17.00.
Bussen avgår kl 17.15 och tillbaka direkt efter föredraget. (Telefon vid ev försening till bussen: 0706-20 92 04.)

Anmälan om bussresa görs till sekreterare@goteborgsforsvar.se .

 

Torsdag 25 januari 2018
Civil beredskap i Västra Sverige

Leif Isberg, är ansvarig för den civila beredskapsplaneringen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Han kommer att tala kring återuppbyggnaden av det civila totalförsvaret

Välkommen till Borås torsdagen den 25 januari kl 18.00.

Anmälan om deltagande görs till Leif Nilsson, Borås, anmalan@kamrati15.se.

Föreningen för Göteborgs försvar ordnar busstransport från Göteborg och tillbaka.
Samlig vid Universeum kl 17.00. Bussen avgår kl 17.15 och tillbaka direkt efter föredraget.

Anmälan om bussresa görs till sekreterare@goteborgsforsvar.se .

(Telefon vid ev försening till bussen: 0706209204.)

 I 15 Kamratförenings inbjudan i PDF format 

 

 

Leif Isberg

Leif Isberg

Fredag 1 december 2017
FOI – Strategisk utblick – Närområdet och nationell säkerhet

Som en service till våra medlemmar delar vi denna FOI rapport. Det är alltså inget möte utan bara information här.

För att återspegla omvärldsläget har årets Strategisk utblick temat Närområdet och nationell säkerhet. Artiklarna reflekterar på olika sätt de säkerhetsutmaningar Sverige kommer att ställas inför under de närmaste åren. Utblickens inledande artikel lyfter fram de utmaningar som Sverige möter i omställningen till att fokusera på nationell säkerhet, inte minst vad gäller resurstilldelning och förhållningssätt.

Artikeln följs av en försvarsekonomisk analys som pekar på ett högt, omedvetet, politiskt risktagande i försvars- och säkerhetspolitiken. Den geostrategiska kontexten behandlas i två säkerhetspolitiska analyser. Den första berör Östersjöområdet, som är av särskild geostrategisk betydelse i interaktionen mellan Ryssland och Nato. Den andra beskriver förutsättningarna för samarbete mellan Sverige och Tyskland, den mest betydande Natomedlemmen i Östersjöområdet.

Torsdag 30 november 2017
Flygvapents inriktning i stort

 

OBS! TYVÄRR REDAN FULLTECKNAT

I15 Kamratförening inbjuder i samarbete med Föreningen för Göteborgs Försvar till föredrag av Chefen för Skaraborgs Flygflottilj Överste Lars Helmrich. JAS-systemets utveckling m m.

Borås torsdagen den 30 november kl 18.00.

PROGRAM
Kl 1800 – 1830 Samling på mässen I 15. OBS 4;e vån.
Kl 1830 – 2000 Föredrag och frågestund
Kl 2000 – 2130 Ärtmiddag.
Kl 2130 – 2400 Fortsatt samkväm.

Observera att anmälan till mötet skall ske till Leif Nilsson anmalan@kamrati15.se eller telefon 0705-255777.

Sista anmälningsdag är måndag 27/11.

Priser: Ärtsoppa, pannkakor, måltidsdryck och kaffe 100:- , Kaffe och smörgås 50:-
GÄST FÅR MEDBJUDAS !
VÄLKOMMNA/Strelsen för I 15 Kamratförening.

Föreningen För Göteborgs Försvar anordnar busstransport från Göteborg och tillbaka. Samling vid Universeum (korsvägen)  kl 17:00.
Anmälan om bussresa görs till sekreterare@goteborgsforsvar.se Bussen avgår kl 17.15 och tillbaka direkt efter måltiden.

(Telefon till bussen 0706209204.)

Länk till inbjudan

Lars Helmrich C F 7

Lars Helmrich C F 7

 

 

aq_block_10

Detta stödjer vi

Föreningens ändamål har sedan grundandet 1912 varit att under samverkan med militär eller annan myndighet stärka rikets försvar inom Göteborg och västsverige. Detta ändamål tillhandahåller ramen för föreningens verksamhet.
Omvärldssituationen och hotbilden mot Sverige har dock förändrats markant sedan 1912. Hotbilden idag är mer mångfacetterad än någonsin och ställer stora krav på flexibilitet och på samverkan mellan olika myndigheter och andra aktörer.

Inte minst på det regionala och lokala planet är sådan samverkan mycket viktig. Föreningen stöjder därför aktivt verksamheter som ger möjlighet till samverkan och samövning mellan de olika aktörer som är viktiga för säkerheten i Göteborg och västsverige. Som exempel kan nämnas föreningens stöd till samverkansövningen Emerentias chefskonferens 2015, där chefer för ett stort antal myndigheter samlades för att diskutera bland annat skydd av Göteborgs hamn och Landvetter flygplats. Just skyddet av infrastrukturen i västsverige engagerar föreningen mycket. Det är en fråga av vitalt intresse för hela landet.


Vi ger regelbundet stöd till hemvärnet och till frivilliga försvarsorganisationer. Stöd utgår till projekt och konkret verksamhet. Bidrag beviljas inte för fasta kostnader såsom underhåll av lokaler m.m.

Föreningen försöker också att bidra till folkförankringen av försvaret och till en bredare försvarsupplysning. Som exempel kan här nämnas ett omfattande stöd till Aeroseums utveckling av ett upplevelsecenter dit bland annat skolklasser kan komma och få information om försvaret presenterat på ett intresseväckande sätt. Vidare stödjer vi forskning och debattskrifter som faller inom föreningens ändamål och vi försöker uppmuntra sådan verksamhet bland annat genom utdelning av stipendier för uppsatser och forskning.

aq_block_16

Ansök om stöd

Föreningen stödjer verksamheter och aktiviteter som främjar vårt ändamål och syfte.

Ansökan om bidrag skickas till:
Föreningen för Göteborgs försvar
Heleneviksvägen 12
431 36 Mölndal

Alternativt via e-post till: Sekreterare

  • Ansökan skall tydlig beskriva vad bidraget ska användas till.
  • Vi önskar få in ansökningar senast den 31/3 årligen.
  • Vi önskar även att en budget bifogas där aktivitetens totala finansiering framgår.
  • För föreningar och organisationer önskar vi ta del av aktuell årsredovisning samt en budget för verksamheten.
aq_block_22

Vad vi bidragit till

Föreningen har genom sin 100-åriga historia stött många olika typer av verksamhet.

De senast decenniet har stödet riktats främst åt att hjälpa frivilligorganisationerna att kunna bedriva sin utbildningsverksamhet och försvarsinformation.
Det kan vara hjälp med kostnader i samband med inbjudna föreläsare, lokaler eller annat för att en aktivitet skall bli av . Vi har även bidragit till kostnader i samband med navigationsövningar och andra mera praktiska arrangemang.

Vi stödjer idag exempelvis Hemvärnet på olika sätt. Vi har lämnat stöd till samverkansövningar mellan myndigheter och vi har även stöttat den pedagogiska verksamheten på Areoseum, där skolan bedriver utbildning i en mycket spännande miljö för skolungdomar om säkerhetspolitik, om historia, försvar och flyg.

aq_block_28

Bli medlem

Genom att bli medlem i Föreningen stödjer du vårt syfte och du får möjlighet att delta i våra olika arrangemang.

Medlemskap löses enklast genom att sätta in 200 kr på föreningens bankgironummer 5703-5263.

Ange också namn, adress och e-postadress.

Medlemsavgiften är en engångsavgift och inte årligt återkommande.

aq_block_34

Organisation och kontakt

Föreningen leds av en styrelse som välj på årsmötet. Ordförandeskapet har sedan föreningens stiftande 1912 innehafts av den sittande landshövdingen.
Operativt leds föreningen av ett arbetsutskott som fungerar som verkställande utskott. Kontaktuppgifter till föreningen finns nedan.
(För att se ledamöter i arbetsutskottet tryck på + nere till höger)

Styrelse

ordförande 
Anders Danielsson, Landshövding
v. ordförande 
Lars Tegelberg, Direktör
   
sekreterare 
Leif Flatow, Direktör
skattmästare 
Peter Kullberg, fd. Bankdirektör

Hela styrelsen (som pdf)


Arbetsutskott

ordförande 
Lars Tegelberg
Mobil: 0703-77 99 44
E-post: Lars Tegelberg
sekreterare 
Leif Flatow
Mobil: 0706-20 92 04
E-post: Leif Flatow
   
skattmästare 
Peter Kullberg
ledamot 
Per-Olof Bentley
   
ledamot 
John Malkki
ledamot 
Christer Nedström
   
ledamot 
Leif Ronge
ledamot 
Jonas Wimmerstedt

Stadgar (pdf)