Anmälan: Årsmöte 2021

Måndag 24 maj
Årsmöte 2021

 

Kära medlemmar

Som ni alla är medvetna om har föreningen fått ställa in och flytta fram planerade aktiviteter under hela det gånga verksamhetsåret.

Årsmötet 2021 är planerat till den 24 maj. Med stor sannolikhet kommer mötesrestriktionerna inte att hävas tills dess, utan vi tvingas även detta år genomföra årsmötet som en telefonkonferens. Tråkigt tycker vi alla.

Tidpunkt för mötet är den 25 maj kl. 18:00.

Mötet blir kort, koncist och stadgeenligt. Dessvärre får vi denna gång avstå från både intressanta föredrag och trevlig supé men vi hoppas snart att kunna få återgå till normala rutiner.

Mer information om hur man anmäler sig kommer när vi väl vet med säkerhet hur möte kommer att genomföras.

Dagordning för Årsmötet

1. Öppnande av årsmötet
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet
6. Fastställande att årsmötet blivit i laga ordning utlyst
7. Föredragning av årsredovisning för år 2019
8. Föredragning av revisionsberättelse för år 2019
9. Fastställande av resultat- och balansräkning för år 2019
10. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för år 2019
11. Val av styrelseledamöter
12. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för år 2020
13. Övriga ärenden
14. Avslutande av årsmötet

Bästa hälsningar,
Lars Tegelberg
Vice ordförande

Mat? Ja Nej
Namn måste vara ifyllt
Måste vara en giltig e-postadress
Antal måste vara ett tal mellan 0 och 4
Mat? Ja Nej
Namn måste vara ifyllt
Öka antal gäster eller lämna blank
Mat? Ja Nej
Namn måste vara ifyllt
Öka antal gäster eller lämna blank
Mat? Ja Nej
Namn måste vara ifyllt
Öka antal gäster eller lämna blank
Mat? Ja Nej
Namn måste vara ifyllt
Öka antal gäster eller lämna blank