Anmälan: Årsmöte 2021

Måndag 24 maj
Årsmöte 2021

 

Kära medlemmar

Som ni alla är medvetna om har föreningen fått ställa in och flytta fram planerade aktiviteter under hela det gånga verksamhetsåret.

Årsmötet 2021 kommer att genomföras som ett digitalt möte (web eller telefon) den 24 maj. Tråkigt tycker vi alla men vi får förhålla oss till restriktionerna.

Tidpunkt för mötet är den 24 maj kl. 18:00.

Mötet blir kort, koncist och stadgeenligt. Dessvärre får vi även denna gång avstå från både intressanta föredrag och trevlig supé men vi hoppas snart att kunna få återgå till normala rutiner.

Mer information om hur man anmäler sig kommer att skickas till medlemmarna mail.

Dagordning för Årsmötet

1. Öppnande av årsmötet
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet
6. Fastställande att årsmötet blivit i laga ordning utlyst
7. Föredragning av årsredovisning för år 2020
8. Föredragning av revisionsberättelse för år 2020
9. Fastställande av resultat- och balansräkning för år 2020
10. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för år 2020
11. Val av styrelseledamöter
12. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för år 2021
13. Övriga ärenden
14. Avslutande av årsmötet

Bästa hälsningar,
Lars Tegelberg
Vice ordförande

Mat? Ja Nej
Namn måste vara ifyllt
Måste vara en giltig e-postadress
Antal måste vara ett tal mellan 0 och 4
Mat? Ja Nej
Namn måste vara ifyllt
Öka antal gäster eller lämna blank
Mat? Ja Nej
Namn måste vara ifyllt
Öka antal gäster eller lämna blank
Mat? Ja Nej
Namn måste vara ifyllt
Öka antal gäster eller lämna blank
Mat? Ja Nej
Namn måste vara ifyllt
Öka antal gäster eller lämna blank